Общи условия

Безплатна доставка на поръчки над 100лв

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между собственика на “БЛОПО” ЕООД, наричано по-долу "БЛОПО”, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.blopo.eu (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

“БЛОПО” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207222614, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Рилски езера №2-4, имейл адрес: hello@blopo.eu, телефон:  0887 001 887

БЛОПО обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

БЛОПО зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва БЛОПО, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Политика за поверителност” на „БЛОПО” ЕООД, публикувано на интернет страницата.

Моля да прочетете настоящите Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.blopo.eu (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.blopo.eu всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай че имате въпроси, моля да се свържете с нас на 0887001887 или на имейл hello@blopo.eu

Настоящите условия съдържат информация за дейността на БЛОПО и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от БЛОПО, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия, се счита, че сте запознати с настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате.

За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от БЛОПО с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от БЛОПО на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на БЛОПО, за да се запознаят с предлаганите от БЛОПО услуги и да ползват предлаганите от компанията продукти.

чл. 3. (1) БЛОПО на своя уеб сайт предоставя на потребители следните услуги:

3.1 възможност за сключване на договор за покупко- продажба и доставка на предлаганите от БЛОПО продукти.

ПОРЪЧКА

Чл.4 (1) Потребителят може да сключи договор за покупко-продажба с “БЛОПО” ЕООД чрез сайта на БЛОПО.

(2) Потребителят следва да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за заплащане на стоката, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(3) При извършване на поръчка Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета от БЛОПО.

(4)При липса на наличност от дадена стока БЛОПО си запазва правото да откаже поръчката.

Чл.5 (1) При определени условия БЛОПО има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

Т.1 е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

Т.2 са установени системни /три или повече пъти/злоупотреби от Потребителя спрямо БЛОПО;

Т.3  е установено некоректно отношение към представителите на БЛОПО.

Чл. 6 (1) Поръчки направени чрез сайта се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Не е задължително наличието на регистриран потребителски профил, за да бъде направена поръчка. Поръчването на определена от потребителя стока/и се извършва по следния начин:

Можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона "Купи", който се намира до всеки продукт. При натискането на бутона се добавя избрания продукт в кошницата на потребителя, след което той има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с промоционален код за отстъпка.

След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения имейл ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомен по имейл.

Чл.7 Стойността на стоките, поръчани от потребителя,  може да бъде заплатена от като използва една от описаните на уебсайта възможности- плащане чрез наложен платеж и с банкова карта.

(1) Плащане с наложен платеж: при получаване   на стоката на място в офиса на куриерската фирма или при получаване на пратката на посочения от Потребителя адрес, Потребителят заплаща дължимата сума на куриера.

(2) Плащане чрез виртуален POS терминал (с карта): За да се извърши плащане чрез използването на банкова платежна карта, Потребителят автоматично се пренасочва към платежна страница на обслужващата Дружеството банка. На платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането.

ДОСТАВКА, ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.7 (1) При завършване на поръчката, потребителите ще получат доставката си чрез куриерите на куриерска фирма Speedy или Sameday. Потребителите могат да изберат дали да получат доставката си в офис на Speedy или до посочен от тях адрес на
територията на Република България.

(2) Всички поръчки на стойност над 100лв се доставят с БЕЗПЛАТНА доставка (без значение дали Потребителят е посочил адрес или офис на куриер). За всички останали поръчки се начислява такса за транспорт в размер на:

-           5.20 лв. с ДДС при доставка
до офис на СПИДИ;
-          6 лв. с ДДС при доставка
до адрес, посочен от получателя.

(3) Доставката е за сметка на потребителя, освен ако изрично не е упоменато на сайта на БЛОПО, че доставката е за сметка на БЛОПО.

Чл.8 БЛОПО не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(2) Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни за поръчки. БЛОПО си запазва правото да удължава срока за доставка при извънредни обстоятелства, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл.9 (1) Съгласно законодателството на Република България Потребителите имат право да се откажат от сключения договор за дистанционна продажба в рамките на 14-дневен срок от деня на доставката на стоката без да посочват причина.

(2) В случай че Потребител се откаже от сключения договор, ще възстановим заплатената от него сума за стоката, като ще използваме същите средства за плащане, каквито е използвал при закупуване на стоката, освен ако не е уговорено друго.

(3) БЛОПО запазва правото си да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не ни представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(4) При желание от  страна на потребителя да упражни своето право на връщане трябва да ни уведоми за своето решение в посочения в чл.10, ал. (1) от настоящите общи условия срок. Потребителят следва да ни уведоми по имейл. В случай, че Потребителят използва тази възможност, БЛОПО ще върне електронно съобщение (имейл) за потвърждение на получаването на отказа. Ако Потребителят не получи такъв имейл от наша страна в рамките на 3 дни, то следва да ни потърси и на посочените от нас телефони, за да направим проверка по конкретния случай.

(5) В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на БЛОПО във вида, в който са били получени.

(6) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги изпрати чрез куриерска фирма до офис на Speedy на ул. Сребърна 15, гр. София.

(7) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати стоките обратно на БЛОПО по посочения в чл. 9, ал. (6)  начин без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на БЛОПО преди изтичането на 14-дневния срок. При неспазване на този срок БЛОПО счита, че Потребителят е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(8) При връщане стоката трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е в оригиналната си опаковка, без абсолютно никакви следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката  (напр. разкъсана или премахната опаковка, премахнат или разкъсан целофан, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, упътвания за употреба и др.

(9) При връщане на стоката, потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай че такива са изпратени от БЛОПО.

(10) Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

(11) Когато получената от Потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, не е използвана от Потребителя по никакъв начин и е с ненарушена външна фабрична опаковка, разходите по връщането на стоката са за сметка на  БЛОПО. В този случай Потребителят задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, ндо офис на Speedy на ул. Сребърна 15, гр. София.

(12) При заявка за връщане на стока (съответстваща на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина), транспортът е за сметка на Потребителя.

(13) В случай че стоката отговаря на посочените по-горе условия, а именно че същата е запазила търговския си вид, не е отваряна, разопакована, с разкъсана или премахната опаковка, премахнат или разкъсан целофан, премахнати етикети, липсващи части и др., БЛОПО възстановява в пълен размер заплатената от Потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.

(14) Рекламация за увредена пратка се прави ЕДИНСТВЕНО в момента на получаване на пратката и задължително в присъствието на куриер. Куриерът отбелязва това със забележка в товарителницата и се попълва констативен протокол в два екземпляра Тези действия са задължителни за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Потребителят (получателят на пратката) е длъжен да изиска копие от протокола, да попълни формуляр за връщане на стоката и да приложи копие от протокола към формуляра.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 10 Изпълнението на поръчка на Потребителя може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

(1) Възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен; В този случай ще се свържем с Потребителя в най-кратък срок по телефон или на посочения от него имейл адрес, за да уточним в какъв срок ще бъдат доставени поръчаните стоки.

(2) Когато при избор на метод за заплащане на стоката Потребителят е избрал "Плащане с карта", но не е извършено плащане или има забавяне на плащането.

(3) При поръчка от страна на Потребителя същият е посочил грешни или непълни данни за доставка -  имена, адрес, телефон, пощенски код.

При невъзможност за доставка не по наша вина (Потребителят не се намира на посочения адрес или не отговаря на обажданията на доставчика), поръчка ще бъде върната при нас и  Потребителят ще поеме разходите за обратна доставка до него.

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ И РЕКЛАМИ

чл. 11. (1) БЛОПО има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Политиката за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от БЛОПО. 

(2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции до БЛОПО. Потребителят следва изрично да уведоми БЛОПО и в случай че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 12. (1) БЛОПО има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни на сайта на БЛОПО.

(2) Цялата информация, предоставяна от Потребителя, се обработва съгласно Политиката за поверителност на БЛОПО.

чл. 13. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, БЛОПО обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 14. (1) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на БЛОПО и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Политика за поверителност.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да
ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на БЛОПО, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. БЛОПО може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на БЛОПО по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на БЛОПО данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение БЛОПО има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно, в случай че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 15. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за удобство на Потребителите и за информация и като такива Потребителите ги ползват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с БЛОПО и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. БЛОПО не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. БЛОПО не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

чл. 16. (1) Цените на предлаганите услуги от БЛОПО са тези, посочени от БЛОПО.

(2) Цените на предлаганите продукти са посочени в български лева и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

(3) БЛОПО си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

(4) БЛОПО си запазва правото да предоставя  ПРОМОЦИИ – специални условия за продажба или предоставяне на услуги, които са уредени според правилата, посочени в рамките на онлайн магазина, предложени от БЛОПО за определен срок от време, от които Потребителят може да се възползва според регламентираните там правила, като намаление на Цената или разходите за доставка.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 17. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че употребата на този уебсайт е изцяло на негова отговорност, като ако е нанесена щета на неговата техника поради ползването му, същата е за негова сметка.

(2) Потребителят изрично се съгласява, че БЛОПО не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. БЛОПО не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

(3) БЛОПО не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уебсайт, са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

(4) Потребителите се съгласява да предпазват, защитават и да не допускат вреди на БЛОПО и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от нарушение от страна на Потребителите на някое от условията за ползване на този уебсайт. Потребителите изрично се съгласяват, че БЛОПО не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други Потребители на сайта или трети страни.

Чл. 18. (1) БЛОПО не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

- Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от Потребители на сайта, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

- Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

чл. 19 БЛОПО има право да забрани достъпа до уебсайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 20. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на БЛОПО, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “БЛОПО” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “БЛОПО” ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

(2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка БЛОПО.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на БЛОПО, БЛОПО има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлаганите услуги на сайта на БЛОПО: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилие; да уведомява незабавно БЛОПО за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на БЛОПО и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на БЛОПО.

БИСКВИТКИ
 
чл. 21. БЛОПО използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на Потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки). Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките тук
За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни изпратите имейл на  hello@blopo.eu

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: